• 1new
  • 2new
  • 6new
  • 5new

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος Μηνός Ιανουαρίου 2015

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, λόγω αλλαγής χρήσης οικονομικού έτους.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2015

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 8/2/28 Αυγ 14 Πρακτικό της, αποφάσισε τα παρακάτω:

α. Την μετάθεση του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ήτοι προκαταβολικά.

β. Την εφαρμογή του ως άνω τρόπου καταβολής από την οικονομική ενίσχυση του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015.

γ. Την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης του μηνός Ιανουαρίου, λόγω αλλαγής της οικονομικής χρήσης, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του εν λόγω μηνός, αντί την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως οι ημερομηνίες καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2015 έχουν ως κάτωθι:

  α. Ο μήνας Ιανουάριος 2015 στις 5 Ιαν 2015 ημέρα Δευτέρα.

  β. Ο μήνας Φεβρουάριος 2015 στις 29 Ιαν 2015 ημέρα Πέμπτη.

  γ . Ο μήνας Μάρτιος 2015 στις 26 Φεβ. 2015 ημέρα Πέμπτη.

  δ. Ο μήνας Απρίλιος 2015 στις 30 Μαρ 2015 ημέρα Δευτέρα.

  ε. Ο μήνας Μάϊος 2015 στις 29 Απρ 2015 ημέρα Τετάρτη.

  στ. Ο μήνας Ιούνιος 2015 στις 28 Μαϊ 2015 ημέρα Πέμπτη.

  ζ. Ο μήνας Ιούλιος 2015 στις 29 Ιουν 2015 ημέρα Δευτέρα.

  η. Ο μήνας Αύγουστος 2015 στις 30 Ιουλ 2015 ημέρα Πέμπτη.

  θ. Ο μήνας Σεπτέμβριος 2015 στις 28 Αυγ 2015 ημέρα Παρασκευή.

  ι. Ο μήνας Οκτώβριος 2015 στις 29 Σεπ 2015 ημέρα Τρίτη.

  ια. Ο μήνας Νοέμβριος 2015 στις 29 Οκτ 2015 ημέρα Πέμπτη.

  ιβ. Ο μήνας Δεκέμβριος 2015 στις 27 Νοε 2015 ημέρα Παρασκευή.

Εκ της Δνσεως

Δικαιούχοι Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», Οικον. Έτους 2014

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2014, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

-  Βράβευση δέκα (10) αριστούχων Μαθητών Γ΄ τάξεως Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, της εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013, με το ποσό των 207,16 € σε ένα έκαστο των επιλεγέντων εξ αυτών.

Χρυσούλα Βακάκη του Νικολάου (19,7)

Ηλίας Κυριαζόπουλος του Θεοδώρου (19,7)

Ειρήνη Σαμαρά του Χρήστου (19,6)

Ανδρέας Σέμπρος του Χρήστου (19,6)

Ευτύχιος Βερυκάκης του Αντωνίου (19,5)

Αναστασία Μπότσαρη του Ηλία (19,5)

Δήμητρα Τσαγγαλία του Δημητρίου (19,5)

Χριστίνα - Ιωάννα Χαντιώνα του Νικολάου (19,5)

Αλέξανδρος Δημητριάδης του Αθανασίου (19,4)

Κων/νος Κουτσιανόπουλος του Παναγιώτη (19,4)

-  Ενίσχυση δέκα (10) τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, τα οποία έλαβαν το Βοήθημα Επαγγελματικής και Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εντός του έτους 2013, λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν κληρώσεως ενώπιον Συμβολαιογράφου, με το ποσό των 1.295,26 € σε ένα έκαστο των κληρωθέντων εξ αυτών.

Ναταλία - Παυλίνα Βαρδουλάκη του Γεωργίου.

Ευαγγελία Ουζουνίδου του Αθανασίου.

Παναγιώτης - Ιωάννης Γούσης του Γεωργίου.

Χρυσοβαλάντης - Κων/νος Παπαθανασίου του Σωτηρίου.

Δήμητρα Πούλη του Κωνσταντίνου.

Δημήτριος Ορφανουδάκης του Γεωργίου.

Ευτέρπη Μπιδέρη του Κωνσταντίνου.

Γεώργιος Ανδρόνης του Δημητρίου.

Σωκράτης Ηλιάδης του Στυλιανού.

Στέλλα Δαρσακλή του Περικλή.

Τρόπος πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη στην έγγραφη ενημέρωση των ανωτέρω δικαιούχων παροχής του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Φ.033/44/27333/Σ.4242/03-12-2014) και την καταβολή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών με κατάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς, κατόπιν υποδείξεώς τους, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) ή την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΓΤΕ).

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορηγιών ΓΤΕ 2013

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο    Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  Σ

“Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της “ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”

προς τους Μετοχομερισματούχους του Μ.Τ.Σ.”

 

          1.     Στην Αθήνα σήμερα στις 14-11-2014, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το υπ, αριθμ 23/04/06-11-14 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :

Ταξχο  Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ,  ως Πρόεδρο. 

Υπτγο ε.α  Απόστολο Παπαδόπουλο, Εκπρόσωπος του ΔΣ/ΕΑΑΣ.

Νικόλαο  Μπαδήμα, Περιφερειακό Δντή της Περιφερείας Ν. Ελλάδος.

Κωνσταντίνο Τσέλλο, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καταθέσεων & Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Δίκτυο Καταστημάτων και Εναλλακτικών Δικτύων.  

Όλγα Ιωαννίδου, Υπεύθυνη  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ως μέλη,

συνήλθε με αντικείμενο:

α.       Τη  βράβευση, συνολικά, έξι (6) πρωτευσάντων κατά την αποφοίτησή τους, το 2013, από τις Στρατιωτικές Σχολές, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, με 500,00 € έκαστος.

β.       Τη  βράβευση, συνολικά, έξι (6) εισαχθέντων σε Α.Ε.Ι., το 2013, με την υψηλότερη βαθμολογία, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, με 233,00 € έκαστος.

γ.       Τη  διάθεση οικονομικής βοήθειας σε επτά (7) μερισματούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική βοήθεια, με 300,00 € έκαστος.

 

            2.   Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις υποψηφιότητες  αποφάσισε τα εξής:

α.     Όσον αφορά τη βράβευση των έξι (6) πρωτευσάντων κατά την αποφοίτησή τους, το 2013, από τις Στρατιωτικές Σχολές, τέκνων μετοχομερισματούχων  του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :

(1)    ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).

(2)    ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).

(3)    ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου (Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).

(4)    ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου (Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).

(5)    ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Δημητρίου (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών).

(6)    ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  του Αθανασίου (Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ).

β.     Όσον αφορά τη βράβευση των έξι (6) εισαχθέντων σε Α.Ε.Ι., το 2013, με την υψηλότερη βαθμολογία, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω : 

(1)    ΝΤΟΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη, με 19.326 μόρια στο Α.Π.Θ/ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(2)    ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου,  με 18.748 μόρια στο Ε.Μ.Π/ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ .

(3)    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Χρήστου, με 18.724 μόρια στο  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ.

(4)   ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παράσχου, με 18.636 μόρια στο  Α.Π.Θ/ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

(5)   ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ, με 18.546 μόρια  στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ /ΚΡΗΤΗΣ.

(6)    ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΒΑΙΑ του Παναγιώτη, με 18.527 μόρια  στο Α.Π.Θ/ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

γ.       Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε επτά (7) μερισματούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική βοήθεια, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :

(1)    ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΚΥΡΑΚΟΣ.

(2)    ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ.

(3)    ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ.

(4)    ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

(5)    ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

(6)    ΒΑΛΑΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

(7)    ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ