• 1new
  • 2new
  • 6new
  • 5new

mts vevaiosis

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για τις ετήσιες οικονομικές του Καταστάσεις

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι στην ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στην αρχική σελίδα στον σύνδεσμο ΓΕΝΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση επί των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων του Ταμείου.

Ειδικότερα, ο Ισολογισμός της 31/12 εκάστου έτους, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και ο Πίνακας Διάθεσης θα αναρτώνται σε ετήσια βάση μετά την τελική έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Μαΐου 2015

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Μάιο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι η Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015.

-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562, Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ασφάλιση Ιδιοκτησίας)

Το ΜΤΣ πραγματοποιεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ασφάλιση των παρακάτω ακινήτων και μηχανημάτων ιδιοκτησίας του, για το χρονικό διάστημα από 15-11-2015 έως 15-11-2016 με τα έναντι εκάστου ασφαλιστέα ποσά:

ΚΤΗΡΙΑ              ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ
-Κολοκοτρώνη 3-5 &   Βουλής :                    4.500.000,00 €
-Σταδίου 65 (Σαρόγλειο   Μέγαρο):                    9.000.000,00 €
-Κολοκοτρώνη 13:                    2.700.000,00 €
-Λάσκου και Καρναβία :                        310.500,00 €
-Μηχαν/τα Μηχ/σης (Η/Υ,   servers   κλπ):                        373.248,00 €
Σύνολο

                   16.883.748,00 €

Η ασφάλιση των κτηρίων κ.λ.π. θα γίνει για την κάλυψη των κινδύνων για ζημιές από :

            α.       Πυρκαγιά Κεραυνό.

            β.       Έκρηξη.

            γ.       Πτώση Αεροσκαφών.

            δ.       Πυρκαγιά από Δάσος.

            ε.        Πλημμύρα , Καταιγίδα, Θύελλα.

          στ.      Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Δεξαμενών ή / και Σωληνώσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Ψύξη ή /και Ύδρευση.

            ζ.        Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό.

                     η.       Τρομοκρατικές Ενέργειες (LossLimit) μέχρι 30% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου.

                     θ.       Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες, Κακόβουλη Ενέργεια.

                      ι.       Πρόσκρουση Οχήματος.

                    ια.      Καπνό.

                    ιβ.      Βραχυκύκλωμα έως 15.000,00 € ανά γεγονός και αθροιστικά.

                   ιγ.      Έξοδα Κατεδάφισης Ερειπίων και Αποκομιδής Συντριμμάτων έως 200.000,00 €, ανά γεγονός και αθροιστικά για τη Διεύθυνση Σταδίου Αριθμ. 65 και έως 100.000,00 € για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις.

                    ιδ.       Έξοδα Έκδοσης Αδειών – Μελετών έως 15.000,00 € ανά γεγονός και αθροιστικά .

                    ιε.       Θραύση κρυστάλλων έως 30.000,00 €.

Ο   Προϋπολογισμός   του   έργου   ανέρχεται   μέχρι   τις   δεκαπέντε (15.000,00 €) χιλ .ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ   1ο

Συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι :

α.       Η παρούσα διακήρυξη.

β.       Η προσφορά του διαγωνιζόμενου.

ΑΡΘΡΟ   2ο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον Επιτροπής την 02η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 – 11.00 στα γραφεία του ΜΤΣ, Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα. Οι προσφορές θα είναι ενσφράγιστες και θα υποβληθούν την ίδια ώρα και ημέρα αποκλειστικά στην Επιτροπή από νόμιμο εκπρόσωπό της ασφαλιστικής Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ   3ο

          Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν νόμιμο δικαίωμα με έγγραφα αποδεικνυόμενο. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει :

α.       Να έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 400/1970 και

β.       Να είναι εγγεγραμμένες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Οφείλουν επίσης να προσκομίσουν τα εξής :

            α.       Οικονομική προσφορά μέσα σε φάκελο που θα φέρει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη Διεύθυνσή τους, με αναλυτική την διακεκριμένη τιμή μικτών ασφαλίστρων για κάθε ασφαλιζόμενο ακίνητο και μηχανήματα.

            β.       Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος.

            γ.       Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

            δ.       Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά.

            ε.        Δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας ή των νόμιμων εκπροσώπων ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα, καθώς και τις αντασφαλιστικές Εταιρείες για τυχόν κάλυψη ολοκλήρου του ασφαλιστέου ποσού.

            στ.      Καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ, αφενός και αφετέρου πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, για την συγκρότησή του και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το ΦΕΚ, που αυτό έχει δημοσιευθεί.

ΑΡΘΡΟ   4ο

          Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει από 15-11-2015 έως 15-11-2016 και θα μπορεί να καταγγελθεί και προ της πιο πάνω διάρκειας σε περίπτωση παραβίασης όρου αυτής από τον ανάδοχο.

Η ως άνω διάρκεια ισχύος είναι ανεξάρτητη από το χρόνο υπογραφής και παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στο ΜΤΣ.

ΑΡΘΡΟ   5ο

         Το ΜΤΣ διατηρεί το δικαίωμα να συνασφαλίσει την ακίνητη περιουσία του και τα μηχανήματά του σε περισσότερες από μία (1) Εταιρείες σε περίπτωση ισοτίμων προσφορών, αλλά πέρα των άλλων σε περίπτωση ισόποσου προσφοράς πλήθους Εταιρειών διατηρεί το δικαίωμα το ΜΤΣ ώστε στα κριτήρια επιλογής των Εταιρειών να ληφθεί υπ' όψη και η δυνατότητα αναλήψεων που έχει η κάθε μία από τις Εταιρείες που κρίθηκαν ισοδύναμες.

ΑΡΘΡΟ   6ο

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα από 15-11-2015 έως 15-11-2016 και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο εκτός από τυχόν μεταβολές που θα ορίσει το Υπουργείο Εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ   7ο

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το ΔΣ/ΜΤΣ, το οποίο θα μπορεί να κρίνει ελεύθερα για την συμφερότερη τιμή σε συνδυασμό με την φερεγγυότητα της τελευταίας μειοδότριας Εταιρείας ανεξάρτητα του ύψους των προσφερομένων ασφαλίστρων και σύμφωνα με την πρόταση του αρμοδίου Τμήματος του ΜΤΣ.

ΑΡΘΡΟ   8ο

Ο τελευταίος μειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών μετά την κοινοποίηση σε αυτόν, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και να προσκομίσει τα σχετικά συμβόλαια.

ΑΡΘΡΟ   9ο

Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών θα καταβληθεί εφ' άπαξ στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ   10ο

Η τήρηση των όρων της σύμβασης ανατίθεται στο Τμήμα Εκμετάλλευσης της Διεύθυνσης Περιουσίας, τηλ. επικοινωνίας 2103227767.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αναλογιστική Μελέτη)

1.  Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση του άρθρου 1  (υποπαραγραφος ΙΑ2) του Ν.4254/2014 και  κατόπιν της υπ΄ αριθμ.  12/4/25-6-2015 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται    για την  ανάθεση εκπόνησης     αναλογιστικής μελέτης που θα αφορά τη βιωσιμότητά του, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών

2.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3.  Η ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

4.  Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση στην αναλογιστική επιστήμη, τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Εμπειρία σε έργα αναλογιστικών μελετών Μετοχικών – Επικουρικών Ταμείων Επαγγελματικών Ταμείων Ασφάλισης.

- Επιστημονικό προσωπικό:

Που    κατέχει    τίτλο    μεταπτυχιακών  σπουδών  (MSC)    και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) σε συναφές αντικείμενο.

Που   είναι    μέλος της  Ένωσης Αναλογιστών    Ελλάδος   ή άλλης αναγνωρισμένης Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών.

Σημειώνεται  ότι   οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στις προσφορές τους  τα  σχετικά δικαιολογητικά  και αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

5. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Περιουσίας/ΜΤΣ καθημερινά από 09:00 έως 13:00 στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Διεύθυνση Περιουσίας, Κολοκοτρώνη 13, 4ος Όροφος, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

6.  Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00.

7.  Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος, όπως θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΔΣ/ΜΤΣ.

8.  Για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Περιουσίας (τηλ. 211 1048 219 – 211 1048 236 – 211 1048 237).

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ