• 1new
  • 2new
  • 6new
  • 5new

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση οικονομικού έτους 2015 (οικονομική ενίσχυση 2014).

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολούθησαν κατά τη λήψη των ετήσιων βεβαιώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους καθώς και των μηνιαίων ενημερωτικών φύλλων, ήτοι μέσω της διεύθυνσης https://bebeosis.army.gr επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και τον Αριθμό Φακέλου τους.

Συμπληρωματικά γνωρίζεται, ότι από τo προηγούμενο οικονομικό έτος έχει τεθεί σε εφαρμογή, η διαδικασία προσυμπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας, ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. αποστέλλει, σύμφωνα και με τις οδηγίες του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1051/15 (ΦΕΚ 373 ΤΒ΄ 18 Μαρ 15) τα απαραίτητα για την προσυμπλήρωση στοιχεία στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α).

Εκ της Δνσεως

Συνάντηση Εργασίας των Διοικήσεων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

   Σας ενημερώνουμε ότι στις 12 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην έδρα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι, οι Γενικοί διευθυντές και Διευθυντές Διευθύνσεων των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας).

   Κατά την διάρκεια της υπόψη συνάντησης έγινε ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του ΜΤΣ και υπήρξε συνεργασία για ζητήματα που απασχολούν από κοινού και τα τρία Μετοχικά Ταμεία.

      Τέλος, συμφωνήθηκε η συνέχιση πραγματοποίησης παρόμοιων συναντήσεων στο μέλλον.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» και Βοηθήματα των Κληροδοτημάτων «Γρυπάρη» και «Δαμιανοπούλου»

Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 02 Ιουνίου 2015, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:

   1.  Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς»

       α. Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2014 (Σχολικό έτος 2013 - 2014). Σύνολο 5.500,00 €.

      β. Βράβευση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα μαθητών που αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2014 (Σχολικό έτος 2013 - 2014). Σύνολο 5.500,00 €.

      γ. Βράβευση (με 2.300,00 €, έκαστος) έξι σπουδαστών, τέκνα μετοχομερισματούχων που επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή Αστυφυλάκων) μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2014 και βράβευση (με 1.000,00 €, έκαστος) για τους έξι δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800,00 €.

       δ. Ενίσχυση (με 550,00 €, έκαστος) δέκα πέντε μερισματούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250,00 €.

       ε. Ενίσχυση (με 1.000,00 €, έκαστη) δέκα οικογενειών μετοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00 €.

      στ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου (βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

      ζ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπιστημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15/1/17-7-2014 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση του έργου της λογιστικής του υποστήριξης, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών, σε αναγνωρισμένη Λογιστική Εταιρεία.

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 12 μήνες, με δικαίωμα παράτασης 12 επιπλέον μηνών.

4. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

5. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Λογιστικές Εταιρείες με ανάλογη επιστημονική εξειδίκευση, οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.Εμπειρία σε Λογιστική Υποστήριξη Δημοσίων Οργανισμών.

β.Επιστημονικό προσωπικό, Λογιστές – Φοροτεχνικούς – Εκτιμητές, οι οποίοι να κατέχουν:

(1) Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών ανάλογο με το αντικείμενο.

(2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, χορηγηθείσα από Οικονομικό Επιμελητήριο, Λογιστή Α’ Τάξης.

(3) Γνώσεις στα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις προσφορές τους και τα σχετικά δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

6. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση Περιουσίας/ΜΤΣ καθημερινά, από 09:00ω έως 13:00ω στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Περιουσίας, Κολοκοτρώνη 13 (4ος όροφος), Τ.Κ 10562, Αθήνα.

7. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15 Μαρ 2015 και ώρα 13:00.

8. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος, όπως θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό και κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΔΣ/ΜΤΣ.

9. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά από έγκριση του ΔΣ/ΜΤΣ, το οποίο θα μπορεί να κρίνει ελεύθερα με βάση τα ανωτέρω κριτήρια καταλληλόλητας και επάρκειας των ενδιαφερομένων, σε συνδυασμό με την οικονομική τους προσφορά και σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του ΜΤΣ.

10. Το ΜΤΣ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ματαιώσει, μεταθέσει χρονικά ή άλλως πως τροποποιήσει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων και τυχόν συμμετεχόντων και πάντως χωρίς να δεσμεύεται για την κατακύρωση υπέρ του τελευταίου μειοδότη.

11. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο Μετοχικό ταμείο Στρατού/Δνση Περιουσίας (τηλεφ. 211 1048 219 – 211 1048 236 – 211 1048 237).

Από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού