• 1new
  • 2new
  • 6new
  • 5new

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15/1/17-7-2014 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση του έργου της λογιστικής του υποστήριξης, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών, σε αναγνωρισμένη Λογιστική Εταιρεία.

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 12 μήνες, με δικαίωμα παράτασης 12 επιπλέον μηνών.

4. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

5. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Λογιστικές Εταιρείες με ανάλογη επιστημονική εξειδίκευση, οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.Εμπειρία σε Λογιστική Υποστήριξη Δημοσίων Οργανισμών.

β.Επιστημονικό προσωπικό, Λογιστές – Φοροτεχνικούς – Εκτιμητές, οι οποίοι να κατέχουν:

(1) Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών ανάλογο με το αντικείμενο.

(2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, χορηγηθείσα από Οικονομικό Επιμελητήριο, Λογιστή Α’ Τάξης.

(3) Γνώσεις στα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις προσφορές τους και τα σχετικά δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

6. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση Περιουσίας/ΜΤΣ καθημερινά, από 09:00ω έως 13:00ω στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Περιουσίας, Κολοκοτρώνη 13 (4ος όροφος), Τ.Κ 10562, Αθήνα.

7. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15 Μαρ 2015 και ώρα 13:00.

8. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος, όπως θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό και κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΔΣ/ΜΤΣ.

9. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά από έγκριση του ΔΣ/ΜΤΣ, το οποίο θα μπορεί να κρίνει ελεύθερα με βάση τα ανωτέρω κριτήρια καταλληλόλητας και επάρκειας των ενδιαφερομένων, σε συνδυασμό με την οικονομική τους προσφορά και σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του ΜΤΣ.

10. Το ΜΤΣ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ματαιώσει, μεταθέσει χρονικά ή άλλως πως τροποποιήσει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων και τυχόν συμμετεχόντων και πάντως χωρίς να δεσμεύεται για την κατακύρωση υπέρ του τελευταίου μειοδότη.

11. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο Μετοχικό ταμείο Στρατού/Δνση Περιουσίας (τηλεφ. 211 1048 219 – 211 1048 236 – 211 1048 237).

Από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ενημέρωση Μετόχων - Μερισματούχων ΕΚΟΕΜΣ

 Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μετόχων – μερισματούχων του ΕΚΟΕΜΣ, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γνώστες της τρέχουσας κατάστασης, με μια σύντομη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Κλάδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2014, και να σας αναλύσουμε την από 1 Μαρτίου τρέχοντος έτους διαμόρφωση της τιμής μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης.

Με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/9/803074/Σ.687/4 Φεβ 15 (ΑΔΑ:7Π6Ε6-ΤΔΥ) Απόφαση τoυ κ. Α/ΓΕΣ, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση της τιμής μεριδίου, από 1/3/15 στο ύψος των 4,9383 €, ήτοι μειωμένης κατά 5% σε σχέση με την προϊσχύουσα και κατά 4,17% σε ετησιοποιημένη βάση.

Η ως άνω μείωση αποτελεί την κατ’ελάχιστο δυνατή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης όσο και τα περιθώρια λογιστικής αλλά και ταμειακής κάλυψης του κόστους αυτής, διότι είναι ευρέως γνωστό, πως σε μεγάλο μέρος του, το ως άνω κόστος, καλύπτεται και από το αποθεματικό του Κλάδου το οποίο βαίνει διαρκώς μειούμενο.

Οι παράγοντες στους οποίους, κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, εστιάζεται η αναζήτηση των αιτιών της ως άνω μείωσης αλλά και των προγενέστερων, είναι αναλυτικά οι ακόλουθοι:
Πρωτίστως, η δραματική μείωση των εσόδων του Κλάδου.
Αναλυτικότερα:

Περισσότερα...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της “PICAR ΑΕΕ” προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ)

Στην Αθήνα σήμερα στις 06/02/2015 ημέρα Παρασκευή, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 24/2/20-11-2014 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
Ταξχο Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
Αντγο ε.α Αλέξιο Αδαμόπουλο, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος
Υπτγο ε.α. Απόστολο Παπαδόπουλο Εκπρόσωπο ΕΑΑΣ ως μέλος.
Γεώργιο Παπαϊωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της «PICAR AEE», ως μέλος.
Κωνσταντίνο Χρυσικό, Γενικό Δντή Συμβουλευτικών Yπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος.
Τατιάνα Τούντα, Βοηθό Γενικό Διευθυντή, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου – Ανθρώπινο Δυναμικό Διοίκησης & Οργανωσιακή Υγεία Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος.
Θεόδωρο Τσουκάτο, Διευθυντή, Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου – Αμοιβές, Προγραμματισμός Στελέχωσης & Στελέχωση Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος, συνήλθε με αντικείμενο :
Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2013, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2013, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δέκα (10), (πέντε (5) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2013 και πέντε (5) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2013) τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ. Στην Σχολή Αστυφυλάκων δεν υπήρξαν εισαχθέντες για το έτος 2013.

Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.
Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής :

Περισσότερα...

Αναλυτικά Φύλλα Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ

  Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε από το έτος 2014 με την ηλεκτρονική διάθεση των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση και εντός του γενικότερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των μηνιαίων αναλυτικών φύλλων οικονομικής ενίσχυσης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ) και φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

  Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολούθησαν κατά τη λήψη των ετήσιων βεβαιώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, ήτοι μέσω της διεύθυνσης https://bebeosis.army.gr επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και τον Αριθμό Φακέλου τους.

  Το μηνιαίο αναλυτικό φύλλο περιέχει πλήθος πληροφοριών και ειδικότερα:

  α.  Ανάλυση της εκάστοτε τρέχουσας οικονομικής ενίσχυσης.

  β.  Ανάλυση της αναδρομικής οικονομικής ενίσχυσης για όσους λαμβάνουν αναδρομικά.

 γ. Πλήρη ανάλυση των διενεργούμενων κρατήσεων με σύντομη σχετική αναφορά στις διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται. 

  δ.  Αναλυτική ενημέρωση για το ύψος των άληκτων κρατήσεων προσδιορισμένου ποσού.

  ε.  Πλήρη ανάλυση των επιστρεφόμενων κρατήσεων για όσους δικαιούνται επιστροφής.

 στ. Στο πεδίο Παρατηρήσεις θα υπάρχει σύντομη ενημέρωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για παράδειγμα, σε περίπτωση διαφοροποίησης των παραμέτρων που καθορίζουν το ύψος της δικαιούμενης οικονομικής ενίσχυσης ή των διενεργούμενων επί αυτής κρατήσεων, ή ακόμη και πληροφόρηση για την αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

  Πλέον των ανωτέρω, το αναλυτικό φύλλο, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά τόσο με τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο πιστώνεται η οικονομική ενίσχυση όσο και με το Τραπεζικό Ίδρυμα που τηρείται αυτός και φυσικά πληροφόρηση για την ημερομηνία εντολής πίστωσης των λογαριασμών.

  Σύνδεσμος για την πρόσβαση στην εφαρμογή, υπάρχει τόσο στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού http://www.army.gr όσο και στην αντίστοιχη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού http://www.mts.gov.gr/ .

  Τέλος, τονίζεται, ότι τα ως άνω μηνιαία αναλυτικά φύλλα, τα οποία θα αναρτώνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο εκάστου μηνός, έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν επέχουν, σε καμία περίπτωση, θέση βεβαίωσης για φορολογική, τραπεζική, δικαστική ή άλλη χρήση. Για τις εν λόγω βεβαιώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεχίσουν να απευθύνονται στον Κλάδο μας.

Εκ της Δνσεως