ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

O Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) αποτέλεσε απαραίτητη κοινωνική αναγκαιότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της κυριότερης προσδοκίας των ασφαλισμένων, που είναι η συμπλήρωση, από την επικουρική ασφάλιση, της διαφοράς μεταξύ του συντάξιμου μισθού ενέργειας και της καταβαλλόμενης σύνταξης, ώστε να μην προκύπτει μεγάλη μείωση εισοδήματος στους συνταξιούχους.

Η ίδρυση του ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν του δικαιώματος, που έχει κάθε εργαζόμενος να συνεισφέρει υπέρ των απομάχων της επαγγελματικής ομάδας της οποίας ανήκει, σύμφωνα με την Αρχή της Επαγγελματικής Αλληλεγγύης, χωρίς να επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο.

Ο ΕΚΟΕΜΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί από 1 Απρ. 1997 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 ΤΑ΄ 31 Δεκ. 1996) και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ. 951.1/53452801 (ΦΕΚ 223 ΤΒ΄ 20 Μαρ. 1997) όπως τροποποιημένη ισχύει.

Κατά τα παραπάνω, ο ΕΚΟΕΜΣ δεν είναι Επικουρικό Ταμείο αλλά, σύμφωνα με τις Αρχές της Επαγγελματικής και γενικότερα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεισφορά μίας επαγγελματικής τάξης, υπέρ των απομάχων της ίδιας τάξης και ανταπόκριση της πολιτείας, στη δικαιολογημένη απαίτηση των στελεχών του Στρατού, να εξασφαλίσουν αξιοπρεπέστερη και ανετότερη διαβίωση στους συνταξιούχους συναδέλφους τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς. Για το λόγο αυτό ο ΕΚΟΕΜΣ καταβάλλει μηνιαίως οικονομική ενίσχυση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο ΕΚΟΕΜΣ, διοικείται από 6μελή Διοικούσα Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ με τριετή θητεία.
Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας διά του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην όμως, ως προς την λειτουργία του, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα ΝΠΔΔ σε συνδυασμό με αυτές που ισχύουν για το ΜΤΣ κατισχυουσών των πρώτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Ε.

      Η σύνθεση της Δ.Ε. ΕΚΟΕΜΣ:

 

Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. προέρχεται από το Οικονομικό Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε. ΕΚΟΕΜΣ:

Πρόεδρος: Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ταξχος (ΠΖ) Μιλτιάδης Πιτούλης

Α' ΜΕΛΟΣ: Σχης (Ο) Βασίλειος Κατέλης

Β' ΜΕΛΟΣ: Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς

Γ' ΜΕΛΟΣ: Αντγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΟΕΜΣ: Λγός (Ο) Απόστολος Πανοτάκος.

ΜΕΤΟΧΟΙ ­– ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ είναι οι μερισματούχοι του ΜΤΣ προέλευσης αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο ΕΚΟΕΜΣ χορηγεί στους μερισματούχους του ΜΤΣ τους προερχομένους από το Στρατό Ξηράς, οικονομική ενίσχυση, η οποία υπολογίζεται με βάση τα κατά βαθμό και χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, αναλογούντα μερίδια και ισούται με το γινόμενο των μεριδίων επί της κατ' έτος καθοριζόμενης τιμής μεριδίου. Η τιμή μεριδίου για το έτος 2013 έχει καθοριστεί με απόφαση του κ.Α/ΓΕΣ στο ύψος των 6,1155 Ευρώ. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον πίνακα της οικονομικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα επίσης, με τις ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΚΟΕΜΣ, η τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του προς διανομή ποσού (90% των καθαρών ετήσιων εσόδων) προς το σύνολο των μεριδίων τα οποία δικαιούνται οι μερισματούχοι ανάλογα με τη μετοχική τους σχέση στο ΜΤΣ. Συνεπώς, η τιμή μεριδίου είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, το οποίο συναρτάται ευθέως τόσο με τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ όσο και με τον αριθμό των δικαιούχων (συνολικά μερίδια).

Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώματος σε μέρισμα από το ΜΤΣ για οποιαδήποτε αιτία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΜΤΣ έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ.

Το δικαίωμα λήψης της από τον ΕΚΟΕΜΣ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η περιουσία του ΕΚΟΕΜΣ αποτελείται από:

          –    413.567,1657 μερίδια που αντιστοιχούν στην μερίδα του ΕΚΟΕΜΣ στο Κοινό Κεφάλαιο (ΚΚ), διαχειριστής του οποίου είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

          –    Τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα από τα πάσης φύσεως δικαιώματα στην ΕΘΝΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

          –    Χρεόγραφα (43.180 ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΗ).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ

ΔΝΤΗ

ΛΓΟΣ (Ο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΟΤΑΚΟΣ

211 1048217

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΓΟΣ (Ο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΗΣ

211 1048286

ΠΑΡΟΧΩΝ

ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

211 1048209

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ (Ο) ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

211 1048261

ΦΑΞ

211 1048285

ΔΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

mts.ekoems@gmail.com

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΝΣΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13, 105 62 ΑΘΗΝΑ

 

O αριθμός Φορολογικού Μητρώου του ΕΚΟΕΜΣ είναι ο 999600282 και υπάγεται στη ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

 

Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας (π.χ διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός λογαριασμού κ.α.) ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνεται από το ΜΤΣ επομένως αρκεί να δηλώσετε τα νέα σας στοιχεία στο αντίστοιχο τμήμα του ΜΤΣ.