ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

 
Μέτοχοι του Ταμείου είναι το σύνολο των εν ενεργεία αστυνομικών που προέρχονται από την τ. Χωροφυλακή και στρατιωτικών. Παρακάτω φαίνεται αναλυτικότερα η προέλευση των μετόχων - μερισματούχων καθώς και η αναλογία αυτών.
 
 
Προσωπικό Στρατού
   •    Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό Στρατού.
   •    Αξιωματικοί Π.Δ.
   •    Έφεδροι Αξιωματικοί Μακράς Ανακατάταξης.
   •    Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας Αεροπορίας Στρατού.
   •    Έφεδροι Φροντιστές Στρατού.
   •    Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές Κοινών Σωμάτων.
   •    Εθελοντές 5ετούς υποχρεώσεως.
   •    Εθελοντές μακράς θητείας.
   •    Επαγγελματίες οπλίτες.
   •    Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της πρώην Χωροφυλακής.
 
Αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. μετά το 1984 (68%).
   

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ

   
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ο αριθμός μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου κατά την 30-6-2013, καθώς και η μεταξύ τους σχέση.
   
ΣΩΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΣ
46.180
22.237
2,076:1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
35.822
38.470
0,931:1
ΣΥΝΟΛΟ
82.002
60.707
1,350:1
 
     

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ